ارتباطات اقتصادی

  • ۰
  • ۰


الف ـ مباحث کلی ارتباطات جمعی:

مباحث کلی ارتباطات شامل دهگانه دوره کارشناسی به شرح زیر است:

( مبانی ارتباط جمعی، مبانی ارتباطات انسانی، نظریه های ارتباط جمعی، حقوق مطبوعات، ارتباطات بین المللی، ارتباطات سیاسی، ارتباطات توسعه ، افکار عمومی، اصول روابط عمومی، شناخت مخاطبان، مبانی جامعه اطلاعاتی)

·        وسایل ارتباط جمعی  ( جلد یکم) کاظم معتمدنژاد، تهران ، دانشگاه علامه طباطبایی، 1385

·        ارتباط شناسی: ارتباطات انسانی ( میان فردی،گروهی، جمعی) مهدی محسنیان راد، تهران، انتشارات سروش ، 1384

·        درآمدی بر مطالعات ارتباطی، جان فسیک، مترجم: مهدی غیرائی ، چاپ اول، 1386

·        نظریه های ارتباطات، ورنرسورین و جیمزتانکارد، مترجم: علیرضا دهقان، انتشارات دانشگاه تهران،1384

·        درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، دنیس مک کوایل، ترجمه اجلالی، تهران، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه، 1384

·        ژئوپلتیک اطلاعات، آنتونی اسمیت، مترجم : فریدون شیرانی، تهران، انتشارات سروش، 1364

·        نظریه های جامعه اطلاعاتی، فرانک وبستر، مترجم : اسماعیل قدیمی، تهران، انتشارات قصیده سرا، چاپ 1384

·        عصر اطلاعات و ظهور جامعه اطلاعاتی، مانوئل کستلذ، مترجم : احمد علیقلیان و دیگران، 1379، جلد اول

·        حقوق مطبوعات ( جلد یکم) کاظم معتمدنژاد، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، 1382

·        جامعه و سیاست، مایکل راش ، مترجم : منوچهر صبوری، تهران ، سمت ، 1378

·        ارتباطات سیاسی در عمل، دیوید پالتز ، تهران، دانشکده صدا و سیما؛ 1381

·        ارتباطات و افکار عمومی، علی اسدی، تهران ، سروش 1370

·        افکار عمومی، ژودیت لازار، مترجم : مرتضی کتبی ، تهران، نشر نی، 1384

·        جهانی شدن و فرهنگ، جان تاملینسون ، مترجم : محسن حکیمی، تهران 1382

·        مخاطب شناسی، دنیس مک کوایل ، مترجم : مهدی منتظرقائم، تهران، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‏ها، 1385

·        امینی ، رضا ، اصول روابط عمومی ، تهران ، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، 1350

·        فصلنامه رسانه (ویژه نامه ارتباطات و توسعه)

·        فصلنامه رسانه ( ویژه نامه حوزه عمومی و دموکراسی)

·        فصلنامه علوم اجتماعی ( ویژه ارتباطات)

·        مبانی ارتباط، اقناع و تبلیغ، علی اصغر کیا ـ رحمان سعیدی ، انتشارات روزنامه ایران، چاپ اول1383

·        تکنیک های روابط عمومی، رحمان سعیدی، انتشارات سمت ، چاپ چهارم 1386

·        جامعه اطلاعاتی شکاف دیجیتالی ، چالش ها و فرصتها درکشورهای جهان سوم، رحمان سعیدی، انتشارات خجسته، 1386

·        نقش جهانی شدن و رسانه های در هویت فرهنگی ، رحمان سعیدی، علی اصغر کیا، انتشارات خجسته، 1388

·        مدیریت در روابط عمومی وی . کی دابی ترجمه رحمان سعیدی انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1386

·        درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی ، محمد حسن بردبار، انتشارات ققنوس 1380

·        حقوق ارتباطات ، کاظم معتمدنژاد، رویا معتمد نژاد، ذفتر مطالعات و توسعه رسانه 1386

·        مبانی ارتباط جمعی، سید محمد دادگران ، انتشارات فیروزه ، چاپ پنجم، 1382

-         مبانی برجسته‌سازی رسانه‌ها: انتشارات شرکت تعاونی سازمان معین ادارات،، تهران- ایران سال 1385

-        ترجمه کتاب جامعه شناسی روزنامه نگاری، براین مک نیر، انتشارات جامعه شناسان، تهران، 1388

-      روابط عمومی الکترونیکی انتشارات جامعه شناسان، تهران، ایران سال

-      1389

  -   1389       ,انتشارات جامعه شناسان، تهران، ایران سال Multi-Media چند رسانه  ای ها

 

-     روابط عمومی و جهانی شدن- انتشارات دانشگاه- علمی کاربردی تهران،  ایران 1390

·       

 

 

 

ب ـ  اصول روزنامه نگاری

مباحث تخصصی

مباحث تخصصی شامل دروس زیر می شود:

( شیوه نگارش فارسی در مطبوعات، خبرنویسی، مصاحبه  و گزارش ( عملی 1و2) ویراستاری و مدیریت ، اخبار ، مقاله نویسی، گرافیک و صفحه آرایی، ارتباطات تصویری)

·        روزنامه نگاری ( بافصلی جدید) کاظم معتمدنژاد با همکاری ابوالقاسم منصفی، تهران ، نشر سپهر، 1382

·        روزنامه نگاری نوین، نعیم بدیعی و حسین قندی، تهران ، دانشگاه علامه طباطبایی ، 1386

·        مبادی سواد بصری، دوئیس داندیس، ترجمه مسعود سپهر، تهران، انتشارات سروش، 1381

·        مقاله نویسی در مطبوعات، حسین قندی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1385

·        شیوه نگارش فارسی در مطبوعات، حسین عماد افشار، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1376

·        نگارش رسانه ای، مهدخت بروجردی علوی، تهران، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1385

·        شیوه خط فارسی مصوبه فرهنگستان

·        فصلنامه رسانه ( ویژه نامه آموزشی)

·        روزنامه نگاری الکترونی ، مایک دارد، ترجمه علی اصغر کیا ، انتشارات ایران ، 1382

·        جامعه شناسی روزنامه نگاری، براین مک نیر ـ انتشارات جامعه شناسان سال 1388

 

 

ج ـ زبان تخصصی ( انگلیسی)

در حد زبان عمومی دوره کارشناسی دانشگاهها توصیه می شود و منبع خاصی مورد نظر نیست.

 

د ـ تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین المللی مهم معاصر:

مطالعه تاریخ معاصر ایران و جهان در یکصد سال گذشته ، شامل

·        تاریخ احزاب سیاسی ایران، 2 جلد، محمد تقی بهار، تهران، کتابهای جیبی، 1357

·        از صبا تا نیما، 3 جلد، یحیی آرین پور، تهران، انتشارات زوار، 1384

·        مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، عبدالرحیم ذاکر حسین، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

·        قدرت های جهان مطبوعات، مارتین ذاکر، مترجم : محمد قائد، تهران، نشر مرکز، 1382

·        تاریخ جنگ سرد، اندره فونتن، ترجمه: عبدالرضا هوشنگ مهدوی

·        تاریخ سانسور مطبوعات، 2 جلد، تالیف گوئل کهن، 1358

·        تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران، تالیف استاد سید محیط طباطبایی، انتشارات سمت، 1368

 

آمار و روش تحقیق

در حد مباحث دروس دوره کارشناسی رشته های علوم ارتباطات اجتماعی، به شرح زیر:

( آمار مقدماتی، آمار درعلوم اجتماعی، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، تحلیل محتوای پیام های ارتباطی)

·        روش تحقیق در علوم اجتماعی ( جلد او2) ارل ببی ، مترجم : رضا فاضل، تهران ، انتشارات سمت، 1384

·        مبانی پژوهش در علوم رفتاری، تالیف فرد کرلینجر،  ترجمه حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند، جلد اول و دوم، انتشارات آرای نور

·        احتمالات و امار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دلاور، تهران، انتشارات رشد، 1384

·        تحلیل محتوای روشهای کمی ارتباطی، رایف و لیسی، مترجم، مهدخت بروجردی علوی، تهران، سروش1384

·        تحلیل محتوای روش شناسی، کلوس کریپندرف مترجم هوشنگ نائینی، تهران، انتشارات سروش، 1378

·        نقیب السادات، سیدرضا،راهنمای عملی آماده سازی فرمهای تحلیل محتوی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف، تهران،1384 چاپ اول

  • مرتضی ابرهیمی
  • ۰
  • ۰

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.

  • مرتضی ابرهیمی
  • ۰
  • ۰

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

  • مرتضی ابرهیمی